Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

(1) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties tussen de firma Stretta Music GmbH (hierna te noemen: Stretta Music) en haar klanten in de ten tijde van de contractsluiting actuele versie.

(2) Uitsluitend de algemene voorwaarden van Stretta Music zijn van toepassing. Hiermee in strijd zijnde of van de voorwaarden van Stretta Music afwijkende voorwaarden van de klant worden slechts erkend als Stretta Music hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Een bestelling via internet, e-mail, telefoon, fax of op enige andere wijze vormt een aanbod aan ons voor het afsluiten van een koopcontract. Als u een bestelling opgeeft bij Stretta Music, sturen wij u een e-mail toe die de ontvangst van uw bestelling bij ons bevestigt en de details ervan vermeldt (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vormt geen acceptatie van uw aanbod, maar moet u er alleen over informeren dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

(2) Een koopcontract komt pas tot stand als wij het bestelde product aan u verzenden resp. de verzending aan u met een tweede e-mail (verzendbevestiging) bevestigen. M.b.t. producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verzendbevestiging zijn vermeld, komt geen koopcontract tot stand.

3. Levering, verzendkosten

(1) Wij leveren de bestelde goederen zo spoedig mogelijk aan het adres dat in de bestelling is aangegeven. Indien er in deelleveringen wordt geleverd, dragen wij de extra portokosten.

(2) Verstrekte informatie over de vermoedelijke levertijd zijn vrijblijvend.

(3) Bij goederenzendingen naar landen buiten Duitsland kunnen invoerrechten worden geheven, die voor rekening van de klant komen. Deze variëren in de diverse douanegebieden. De klant is verantwoordelijk voor de voorgeschreven afdracht van de noodzakelijke invoerrechten en kosten.

4. Opeisbaarheid en betaling

(1) Stretta Music accepteert alleen de betalingsmethodes die in het verloop van de bestelprocedure aan de klant zijn aangeboden.

(2) De aanschafprijs en de eventueel ontstaande verzendkosten zijn opeisbaar bij sluiting van de overeenkomst.

5. Eigendomsvoorbehoud

Stretta Music blijft eigenaar van de goederen tot en met de ontvangst van alle betalingen op grond van het koopcontract. Als de klant zijn betalingsverplichting ondanks een aanmaning van Stretta Music niet nakomt, kan Stretta Music – na een voorafgaande redelijke termijn te hebben gesteld – afzien van de overeenkomst en teruggave eisen van de nog in haar bezit zijnde goederen. Terugneming van de goederen of beslaglegging door Stretta Music leidt automatisch tot ontbinding van het contract. De hierdoor ontstane verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Stretta Music is na retourontvangst van de goederen bevoegd er vrijelijk over te beschikken. De desbetreffende opbrengst wordt in mindering gebracht op de verplichtingen van de klant – verminderd met redelijke verwerkingskosten.

6. Herroepingsrecht

Informatie over het herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De termijn van het herroepingsrecht bedraagt 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de goederen heeft aanvaard c.q. in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons, Stretta Music GmbH, Landwehrstr. 11, 97249 Eisingen (Duitsland), E-mail: [email protected], Telefoon: +49 (0)9306 98522-0 door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen.

Voor het waarborgen van de termijn van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de termijn van het herroepingsrecht verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstige standaard levering hebben gekozen), zonder verzuim en op zijn laatst binnen 14 (veertien) dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen.

Wij kunnen de terugbetaling verweigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt. U dient de goederen direct en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

7. Garantie

(1) Stretta Music is aansprakelijk voor bestaande gebreken die – in het kader van de wettelijke bepalingen – tijdens de overdracht van de goederen. Bij contracten met consumenten bedraagt de garantietermijn 2 jaar, gerekend vanaf de aflevering van de goederen.

(2) Bij bestellingen van klanten die ondernemer zijn in de zin van de wet, is de garantietermijn beperkt tot een jaar.

8. Slotbepalingen

(1) Voor de rechtsbetrekkingen tussen de klanten en Stretta Music is Duits recht van toepassing, zonder de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht en met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISGG). Als de klant consument is, dan kan ook het woonplaatsrecht van de klant van toepassing zijn voor zover het gaat om dwingende consumentrechtelijke bepalingen.

(2) Voor zover de klant een ondernemer is, zijn alle geschillen welke tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Würzburg.

(3) Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of haar rechtsgeldigheid later verliezen, dan blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.